Zápis č.1/15 ze zasedání VV 22.1.2015

14.01.2016 21:35

                                          

                                                       

                    

                Sbor dobrovolných hasičů okrsku Sněžné

 

 

 

 

Zápis ze zasedání okrsku Sněžné dne 22. 1. 2015 v hasičské zbrojnici ve Sněžném

 

Přítomni členové VV okrsku:

za SDH Daňkovice – Neděla Luboš

za SDH Krátká - Fidrich Miroslav   

za SDH Kuklík – Kalina Pavel, Peňáz Vladimír

za SHD Sněžné – Dvořáček Pavel, Harvánek Radek

za SDH Kadov – Bukáček Rostislav

 

Nepřítomni členové VV okrsku:

za SDH Vříšť – Štěcha Karel - omluven (nemoc)

za SDH Krásné – Werner Jaroslav - omluven (v práci)

 

Přizváni členové Kontrolní a revizní rady

Předseda Kontrolní a revizní rady: Klíma Bohumil  - SDH Líšná

člen Kontrolní a revizní rady: Kulíšek Martin - SDH Daňkovice

 

Nepřítomni členové Kontrolní a revizní rady:

člen Kontrolní a revizní rady: Mička Jaroslav – omluven (nemoc)

 

 

Program:

1. Zahájení, volba ověřovatele, schválení programu

2. Kontrola plnění úkolů a usnesení

3. Informace starosty VV okrsku a náměstka starosty VV okrsku

4. Organizační zajištění svozů delegátů na shromáždění delegátů  29.3.2015 v DK v ZR

5. Organizační zajištění okrskového kola v hasičské soutěži

6. Informace od členů VV

7. Příprava dalšího zasedání VV okrsku

8. Závěr jednání

 

 

 

ad. 1) 

     Starosta okrsku zahájil jednání, přivítal přítomné. Na základě Prezenční listiny konstatoval, že    

     účast členů VV okrsku je nadpoloviční a tím je zasedání schopné usnášet se

 

     Předložen návrh programu: původní návrh byl doplněn o bod 3. Informace starosty VV okrsku

a náměstka starosty VV okrsku - program jednomyslně schválen

   

    Předložen návrh ověřovatele zápisu - starosta okrsku br. Radek Harvánek – jednomyslně

    schválen.

    

 

ad. 2) 

Náměstek starosty br. Vl. Peňáz: na valné hromadě byl zvolen zástupcem velitele okrsku br. Martin Kulíšek, toto nelze, protože pracuje v kontrolní a revizní radě.  Je nutno zvolit nového zástupce.

Návrhy: br. Jaroslav Werner, Br. Rostislav Bukáček.

Starosta R. Harvánek navrhl br. Jaroslava Wernera. Ten sice nebyl jednání přítomen, ale s návrhem své kandidatury byl před jednáním seznámen a souhlasí s ní.

 

Usnesení č. 1

VV okrsku revokuje předchozí volbu zástupce velitele br. M. Kulíška. VV okrsku provedl novou volbu zástupce velitele. Zástupcem velitele okrsku byl zvolen br. J. Werner – jednomyslně.

 

 

ad. 3)

Starosta okrsku br. R. Harvánek seznámil přítomné s organizačními změnami týkající se svolávání zasedání VV okrsku, úprav ve zpracování zápisů ze zasedání VV okrsku.

 

Usnesení č. 2

VV okrsku rozhodl, že pozvánky na zasedání okrsku se bude posílat elektronicky s dostatečným předstihem. Součástí pozvánek budou i návrhy programu zasedání tak, aby se na zasedání mohli pozvaní členové řádně připravit. Ve výjimečných či naléhavých případech bude zasedání svoláno telefonicky.       

 

Úkol č. 1

Svolavatel zasedání vždy zašle před zasedáním všem pozvaným elektronicky pozvánku s programem zasedání. Těm členům, kteří nemají možnost přijímat pozvánky elektronicky zajistí

svolavatel doručení pozvánky s programem jednání v tištěné podobě.       

 

Usnesení č. 3

Z každého zasedání VV okrsku bude pořizován zápis, který bude elektronicky doručován všem členům VV okrsku a všem členům Kontrolní a revizní rady.

 

Úkol č. 2

Starosta okrsku br. R. Harvánek zašle jednateli okrsku br. P. Dvořáčkovi vzor podle něhož budou vyhotovovány zápisy z jednání

 

Úkol č. 3.

Jednatel br. P. Dvořáček zajistí po ověření zápisu ověřovatelem zaslání zápisu elektronicky všem členům VV okrsku a všem členům Kontrolní a revizní rady. VV okrsku doporučuje zaslání zápisu

elektronicky i garantu našeho okrsku br. P. Štefanovi. Členům, kteří nemají možnosti přijímat zprávy elektronicky zajistí předání zápisu v tištěné podobě starosta okrsku br. R. Harvánek 

 

 

Usnesení č. 4

VV okrsku rozhodl, že činnost se bude řídit Plánem práce na rok 2015

 

Úkol č. 4

Starosta okrsku br. R. Harvánek ve spolupráci s náměstkem starosty br. Vl. Peňázem zpracují návrh Plánu práce na rok 2015. Starosta okrsku br. R. Harvánek zajistí zaslání návrh Plánu práce elektronicky všem členům VV a všem členům Kontrolní a revizní rady. Členům, kteří nemají možnosti přijímat zprávy elektronicky zajistí předání návrhu Plánu práce v tištěné podobě.

Termín zaslání a doručení: nejpozději s pozvánkou na další zasedání

 

 

Náměstek starosty br. Vl. Peňáz podal návrh na zřízení webových stránek okrsku

Důvod – zlepšení informovanosti pro sbory i jednotlivé členy, zviditelnění činnosti okrsku

 

 

Usnesení č. 4

VV okrsku rozhodl o zřízení webových stránek okrsku

 

Úkol č. 5

VV pověřuje náměstka starosty br. Vl. Peňáze garantem zřízení webových stránek okrsku. VV okrsku prosí o spolupráci všechny členy VV okrsku, Kontrolní a revizní rady i jednotlivé sbory okrsku

.

    

Jednotlivé sbory okrsku zajistí dodání chybějících materiálů a členských příspěvků na OSH ČMS

do 31.1. 2015.

 

Usnesení č 5

Je nutné, aby každý sbor okrsku splnil své povinnosti vůči OSH ČMS ve Žďáru nad Sázavou.  

Řádně a včasně splnění povinností vůči OSH ČMS v ZR (vyplněné předtištěné materiály, zaplacení členských příspěvků, zpráv z VH ) je součástí Kritérii hodnocení činnosti okrsku

 

Úkol č. 6

VV okrsku ukládá svým členům, aby spolupracovali se svými sbory při řádném předání podkladů na OSH ČSM v ZR. Členové VV okrsku dohlédnou ve svých sborech na včasné předání.      

 

 

ad. 4)  

  Svoz na setkání delegátů okresu.

-byl učiněn dotaz, zda svoz zajistí SDH Daňkovice.

  Martin Kulíšek: Je třeba dělat svoz minulý rok byl malý zájem?

 

Usnesení č. 6

VV zajistí hromadný svoz delegátů sborů okrsku na shromáždění delegátů v ZR dne 29.3.2015

 

Úkol č. 7

Jednotliví členové VV a Kontrolní a revizní rady prověří ve svých domovských sborech zájem o společný svoz. Informace předají na dalším zasedání VV okrsku

 

 

Úkol č. 8

Na základě výsledku zájmů o společný svoz starosta okrsku ve spolupráci s náměstkem starosty okrsku vypracují harmonogram svozu a zajistí informovanost delegátů za sbory

 

Úkol č. 9

Starosta okrsku prověří, zda se na shromáždění delegátů povezou i prapory sborů

Podá informaci na dalším zasedání VV okrsku

 

Úkol č. 10

Jednotlivý členové VV a Kontrolní a revizní rady zajistí účast delegátů z domovských sborů na shromáždění delegátu v ZR 29.3.2015.

 

   

ad.5)

Organizační zjištění okrskové soutěže.

-termín květen 2015 s ohledem na termín konání závodů MERIDA BIKE na kterých SDH Sněžné

  a SDH Kadov konají pořadatelskou službu.

-místo konání Krásné

 

Usnesení č. 7

VV rozhodl o uspořádání okrskové soutěže hasičských družstev okrsku v roce 2015

 

Úkol č. 11

VV okrsku pověřuje organizačním zajištěním okrskové soutěže velitele okrsku br. P Kalinu a jeho zástupce br. J. Wernera. Průběžně na zasedáních budou podat zprávy o přípravách soutěže

 

 

ad.6)

Předání funkcí mezi funkcionáři VV okrsku

 

Usnesení č 8:

Na základě výsledků voleb do VV okrsku je nutné, aby si noví funkcionáři řádně převzali veškeré

podklady a náležitosti od svých předchůdců

 

Úkol č. 12

VV okrsku ukládá všem svým novým členům, aby si řádně převzali od svých předchůdců veškeré podklady a náležitosti v co nejkratší možné době

 

Usnesení č. 9

Na základě připomínky náměstka starosty br. Vl. Peňáze rozhodl VV o předáváním zápisů ze zasedání elektronicky na jednotlivé sbory okrsku

 

Úkol č. 13

Jednotliví členové VV a Kontrolní a revizní rady zjistí ve svých domovských sborech zájem o zasílání zápisů ze zasedání (i dalších výstupů) elektronicky na jednotlivé sbory včetně elektronických adres. Termín – do příštího zasedání

 

 

 

 

ad 7.)

Uspořádání námětového cvičení pro sbory okrsku během měsíce března

 

Usnesení č. 10

VV okrsku schválil uspořádání námětového cvičení pro soubor okrsku

 

Úkol č. 14

VV pověřuje velitele okrsku organizačním zajištěním námětového cvičení.

 

Úkol č. 15

V souvislosti s organizačním zajištěním tohoto námětového cvičení je nutná účast velitelů sborů (případně jejich zástupců) na další zasedání VV okrsku. Účast zajistí jednotliví členové VV a Kontrolní a revizní rady ve svých domovských sborech.

 

  

Starosta br. R. Harvánek

-  na setkání delegátů musí delegáti přijet se správným funkčním značením, správně mají být označení i funkcionáři VV okrsku a Kontrolní a revizní rady.

 

Usnesení č. 11

Každý člen VV okrsku a Kontrolní a revizní rady bude řádně označen dle  Stejnokrojového předpisu

 

Úkol č. 16

Jednotliví členové nahlásí náměstkovi starosty chybějící počty rozet.

 

Úkol č. 17

Na základě nahlášení zajistí náměstek starosty zakoupení chybějících rozet. Následné proplacení provede hospodář okrsku     

 

 

ad. 8)

Starosta okrsku ukončil zasedání a poděkoval všem přítomným za účast.

 

 

Přehled vydaných materiálů:

Na zasedání nebyly předány žádné materiály

 

 

 

Ve Sněžném 22. 1. 2015

 

Zapsal:

Pavel Dvořáček

 

Ověřil: Radek Harvánek 

Zpět

Kontakt

SH ČMS okrsek Sněžné
Sněžné 136
Sněžné
59203

733657842

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode