Zápis č.2/15 ze zasedání VV 26.2.2015

14.01.2016 21:37

                                          

                                                       

                    

                Sbor dobrovolných hasičů okrsku Sněžné

 

 

 

 

Zápis ze zasedání okrsku Sněžné dne 26.2. 2015 v hasičské zbrojnici ve Sněžném

 

Přítomni členové VV okrsku:

za SDH Daňkovice – Neděla Luboš

za SDH Krátká - Fidrich Miroslav   

za SDH Kuklík – Kalina Pavel, Peňáz Vladimír

za SHD Sněžné – Dvořáček Pavel, Harvánek Radek

za SDH Spělkov – Mička Jaroslav

za SDH Krásné – Werner Jaroslav

 

Nepřítomni členové VV okrsku:

za SDH Vříšť – Štěcha Karel - omluven (nemoc)

za SDH Kadov – Bukáček Rostislav

 

Přizváni členové Kontrolní a revizní rady

Předseda Kontrolní a revizní rady: Klíma Bohumil  - SDH Líšná

člen Kontrolní a revizní rady: Kulíšek Martin - SDH Daňkovice

 

Nepřítomni členové Kontrolní a revizní rady:

 

Přizváni velitelé sborů okrsku

za SDH Sněžné -Vašek Josef  - omluven (nemoc), zastupoval Dvořáček Pavel

za SDH Kuklík – Kalina Bohdan

za SDH Líšná – Klíma Bohumil

za SDH Krásné – omluven (v práci), zastupoval Werner Jaroslav  

za SDH Krátká – omluven (v práci), zastupoval Fidrich Miroslav

za SDH Vříšť –  bez zástupce

za SDH Spělkov –  omluven (v práci) zastupoval Mička Jaroslav

za SDH Daňkovice – omluven  (v práci) zastupoval Kulíšek Martin

 

 

Program:

1. Zahájení, volba ověřovatele, schválení programu

2. Kontrola plnění úkolů a usnesení

3. Informace starosty VV okrsku a náměstka starosty VV okrsku

4. Organizační zajištění svozů delegátů na shromáždění delegátů  29.3.2015 v DK v ZR

5. Organizační zajištění okrskového kola v hasičské soutěži

6. Informace od členů VV

7. Příprava dalšího zasedání VV okrsku

8. Závěr jednání

 

 

 

ad. 1) 

     Starosta okrsku zahájil jednání, přivítal přítomné. Na základě Prezenční listiny konstatoval, že    

     účast členů VV okrsku je nadpoloviční a tím je zasedání schopné usnášet se

 

     Předložen návrh programu: původní návrh byl doplněn o bod 6. Námětové cvičení okrsku -    

    program jednomyslně schválen

   

    Předložen návrh ověřovatele zápisu - starosta okrsku br. Radek Harvánek – jednomyslně

    schválen.

    

 

ad. 2) 

 

 Usnesení č. 1 Zástupce velitele okrsku

 

-          minulé zasedání okrsku, revokovalo usnesení, kdy byl zvolen zástupcem velitele br. Martin Kulíšek, který již je členem kontrolní a revizní komise. Zástupcem velitele byl nově zvolen br. Jaroslav Werner z SDH Krásné.  Na výložkách bude mít označení jako člen výboru okrsku.

 

 Úkol č. 1 Rozeslání pozvánek na zasedání okrsku

 

-          pozvánky byly rozeslány elektronicky na emailové adresy členů výboru okrsku, kdo nemá emailovou schránku, obdržel pozvánku v papírové formě. Br. Luboš Neděla doplní svojí emailovou adresu.

 

 Úkol č. 2 Ověření zápisu

 

-          starosta okrsku br. R. Harvánek a jednatel br. Dvořáček se dohodli na formě zápisu a jeho ověření a rozeslání členům VV okrsku. Elektronickou případně papírovou formou. Br. Vladimír Peňáz předal br. Dvořáčkovi šanon, ve kterém budou uchovávány zápisy ze zasedání okrsku a veškeré další dokumenty jako výsledky soutěží apod.

 

 Úkol č. 3 Rozeslání zápisu ze zasedání okrsku

 

-          br. Dvořáček zajistil rozeslání zápisu ze zasedání VV okrsku všem členům výboru, členům, kteří nemají zřízenou emailovou adresu, byl zápis předán fyzicky br. Harvánkem.

 

Úkol č.. 4 Plán práce

 

-          zástupce starosty okrsku br. V. Peňáz seznámil přítomné s návrhem plánu práce, který obdrželi společně s pozvánkou. Plán práce byl schválen jednomyslně.

 

Usnesení č. 4  úkol č. 5 Webové stránky okrsku

 

-          br. V. Peňáz podal informaci o možnostech zřízení webových stránek okrsku. Termín jejich uvedení do provozu byl stanoven na červenec, stránky budou hotové dříve. Budou obsahovat informace a dokumenty pro členy okrsku. Budou v jednoduché formě na serveru, který umožňuje tvorbu stránek zdarma.

 

 

 

Usnesení č. 5. úkol č. 6. Předání dokumentů a členských příspěvků na OSH ČMS ve Žďáru nad Sázavou

 

při plnění úkolu chyběla komunikace ze strany jednotlivých sborů, SDH Daňkovice nepodal zprávu, zda mají vše odevzdáno, SDH Spělkov chybně odevzdal registrační list, původně místo 3 originálů odevzdali 1x originál a 2x kopii. Nyní je už vše v pořádku, chybné odevzdání zapříčinilo ztrátu bodů v rámci hodnocení činnosti okrsků.

 

Usnesení č. 6, úkol č. 7. Zajištění svozu  a účasti na sjezdu delegátů 29.3.2015 ve Žďáru n. S.

 

-          účastnící zasedání nahlásili jména delegátů, kteří se zúčastní setkání 29. 3.2015 ve Žďáru

 

za okrsek – Radek Harvánek

 

za SDH Sněžné - Pavel Dvořáček

 

za SDH Krátká  - Miroslav Fidrich

 

za SDH Daňkovice - Josef Sláma st.

 

za SDH Kuklík – Vladimír Peňáz

 

za SDH Krásné – Martin Tobiáš

 

Kdo se zúčastní zasedání za SDH Líšná, Spělkov, Kadov a Vříšť zjistí starostové sborů 

 

 

-          doprava na setkání delegátů bude individuální, o svoz nebyl projeven zájem. Sraz ve Žďáru byl určen na 7:45 hodin. Pokud bude mít někdo zájem, br. Radek Harvánek může někoho vzít. 

 

 

-          starosta okrsku br. R. Harvánek předal zástupcům sborů pozvánky na setkání.

 

-          úkol č. 8 zajištění harmonogramu svozu je zrušen.

 

 

Úkol č. 9

 

-          kdo ze sborů, by chtěl prezentovat při setkání svůj prapor, může ho vzít včetně stojanu.

 

Úkol č. 10

 

-          každý sbor zajistí delegáta na setkání, aby byla účast 100 %.

 

 

 

ad. 3)  ad) 4.

Starosta okrsku br. R. Harvánek seznámil přítomné s informacemi z OSH ČMS

 

-          hlavní část informací zazní na setkání delegátů ve Žďáru

-          byly vyhodnoceny VVH okrsku

-          byly jmenovány nové okresní rady, členem rady velitelů se stal zástupce SDH Daňkovice br. Vlastimil Plocek, chce docílit jasnosti a stejné platnosti pravidel soutěží pro všechny

-          kandidátem na starostu OSH ČMS je opět br. Luboš Zeman

-          poprvé je více kandidátů než členů výboru

-          SDH Zvole a SDH Tři Studně mají v čele velitelky

-          vzhledem k tomu, že bude probíhat zápis okrsku a sborů do registru spolků bude třeba mít následující dokumenty: ověřený zápis o zvolení výboru, souhlas majitel se sídlem okrsku nebo sboru.  Problematika bude řešena v rámci celého okresu. OSH zašle předvyplněné formuláře, vše bude nutné vyřešit do konce roku, aby nenastaly problémy.

-          bude vydán kalendář akcí SDH, sbory ohlásí jednotlivé alce jako výročí apod. do 15.6.2015 na OSH

-          30.5 2015 proběhne hra Plamen, okresní kolo soutěže v požárním sportu proběhne 23.5. 2015 ve Velkém Meziříčí, okresní soutěž v klasice 20.6.2015 v Pikárci.

-          Br. Peňáz informoval o tom, že okrsek Sněžné má nyní 317 členů

-          br. Peňáz o dokoupení rozet není mezi členy VV okrsku zájem

 

 

ad.5)

Organizační zajištění svozu delegátů na setkání delegátů 29.3.2015 v KD Žďár nad Sázavou.

 

-          o hromadný svoz nebyl projeven zájem, účastníci se dopraví individuálně, starosta okrsku br. Radek Harvánek nabízí pro zájemce o odvoz volné místo. Sraz ve Žďáru v 7:45 hod.

 

 

ad.6)

Organizační zajištění okrskového kola v požární soutěži

 

-          místo konání Krásné, termíny 16. 5.2015 nebo 6.6.2015

-          termín 23.5.2015 zamítnut s ohledem na možnou účast SDH Sněžné a Kadov na závodech Merida, 30. 5.2015 plánuje SDH Kuklík den dětí

-          možnost pořádání soutěže 16.5.2015 zjistí u SDH Krásné br. Jaroslav Werner a podá informaci veliteli okrsku br. Pavlu Kalinovi

-          SDH Krásné už pravděpodobně bude mít vlastní překážky

-          stejně jako minulý rok budou soutěžit děti SDH Daňkovice a SDH Krásné, nejpozději 30 dnů před soutěží upřesní počty dětských družstev

-          před soutěží bude upřesněno, zda budou mít dětská družstva 1 nebo 2 pokusy

-          je třeba před soutěží doladit organizaci, aby další družstva před soutěží dlouho nečekala

-          disciplína pořadová příprava bude i letos v programu

-          bude zajištěno ozvučení – br. Pavel Kalina

-          čísla jsou od loňska u SDH Kuklík

Námětové cvičení

 

-          br. Pavel Kalina navrhl 3 varianty

a)      pátrání po pohřešované osobě v okolí Daňkovic

b)      dálková doprava vody u Daňkovic

c)      dálková doprava vody z Kuklíku ke Kadovu

 

-          zvolena varianta pátrání po pohřešované osobě vzhledem k nejmenší náročnosti na techniku pro menší jednotky

-          předběžný termín 28 -29. 3. 2015 nebo 11– 12. 4.2015, odpoledne

-          br. Pavel Kalina datum bude upřesněno v březnu

 

 

 

 

 

ad 7.)

  

Informace od členů VV

 

-          nezazněly žádné informace  

 

ad. 8)

Příprava dalšího zasedání okrsku

 

-          další zasedání proběhne s ohledem na pořádání námětového cvičení a soutěže

 

ad. 9)

 

starosta okrsku ukončil zasedání, poděkoval přítomným za účast a připomněl nutnost účasti delegátů na shromáždění 29. 3. 2015 ve Žďáru nad Sázavou

 

 

 

Přehled vydaných materiálů:

Na zasedání byly předány pozvánky na setkání delegátů, konané 29.3.2015ve Žďáru nad Sázavou

 

 

 

Ve Sněžném 26. 2. 2015

 

Zapsal:

Pavel Dvořáček

 

Ověřil: Radek Harvánek 5. 5. 2015

Zpět

Kontakt

SH ČMS okrsek Sněžné
Sněžné 136
Sněžné
59203

733657842

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode