Zápis z VVH 17.1.2015

14.01.2016 21:07

                                          

                                                       

                    

                Sbor dobrovolných hasičů okrsku Sněžné

 

 

 

 

Zápis z výroční valné hromady okrsku hasičů Sněžné konané dne17.1..2015 v hasičské zbrojnici ve Sněžném

 

Přítomni:

za SDH Daňkovice – Kulíšek Martin, Sláma Josef st. Neděla Luboš

za SDH Krátká - Fidrich Miroslav   

za SDH Kuklík – Kalina Pavel, Horych Petr, Kalina Bohdan, Peňáz Vladimír

za SDH Líšná – Klíma Bohumil, Fiala Ondřej,

za SHD Sněžné – Dvořáček Pavel, Harvánek Radek

za SDH Kadov –Bukáček Rostislav, Brázda Jindřich, Lausch Jiří

za SDH Vříšť –Bukáček Bohumil

za SDH Krásné – Werner Jaroslav, Tobiáš Miloš

Za SDH Spělkov –  Bureš Michal

hosté: Vlatimil Kakač, Štefan Pavel, Fajmon Ladislav

 

Program:

1)      Zahájení

2)      Volba návrhové a mandátové komise

3)      Zpráva starosty a velitele okrsku

4)      Vystoupení zástupců jednotlivých sborů okrsku o činnosti v roce 2014

5)      Zpráva o vyúčtování příspěvku Kraje Vysočina na okrskovou soutěž 2014

6)      Zpráva hospodáře okrsku

7)      Zpráva kontrolní a revizní rady

8)      Volba, velitele, starosty a členů výboru okrsku

9)      Vystoupení hostů

10)  Diskuse

11)  Schválení usnesení

12)  Závěr

 

 

 

 

ad. 1) 

     Starosta okrsku zahájil schůzi, přivítal přítomné zástupce sborů a hosty a seznámil je s programem

 

ad. 2) 

 

     Mandátová komise: Werner J, Dvořáček P, Brázda J.

     Návrhová komise: Werner J, Dvořáček P, Brázda J,

     Volební Komise: Sláma J, Kalina B, Lausch J,    

 Zpráva mandátové komise: Valná hromada je usnášeníschopná

 

 

 

ad. 3)

    

 Starosta okrsku přednesl zprávu o činnosti okrsku za uplynulé volební období, připomněl všechny akce které okrsek pořádal a na kterých se podílel. Z důležitých událostí se jedná o registraci okrsku na finančním úřadu, příspěvky pro okrsky od SH ČMS na základě bodování a setkání seniorů, které je organizováno od roku 2012 .

 

Velitel okrsku shrnul období posledních 5 let a poděkoval všem sborům, které v minulých 5 letech pořádali soutěže, zmínil při tom novou disciplínu, pořadovou přípravu a vyzdvihl její důležitost.

 

ad. 4)  

 

Zástupci jednotlivých sborů okrsku přednesli informace o jejich činnosti za rok 2014 včetně absolvovaných soutěží, výročí, brigád a zásahové činnosti. Zástupci SDH Kadov pozvali všechny přítomné na oslavu 120. výročí založení, která proběhne 11. 7. 2015.

 

ad. 5)

   

Vyúčtování příspěvku na okrskovou soutěž od kraje Vysočina ve výši 4.500 Kč.  proběhlo bez jakýchkoliv problémů.

 

ad.6)

    stav pokladny k 1.1. 2014

 

   pokladna : 1992,-

  běžný účet: 16.520,-

 

stav k 31.12. 2014¨

 

pokladna: 2.246,-

běžný účet: 17.226,25,-

 

ad.7)

   Zůstatky v pokladně a na běžném účtu souhlasí a evidence dokladů je řádně vedena.

 

ad.8)

 

Volilo 9 delegátů, volební komise dala hlasovat o způsobu volby, pro veřejnou volbu hlasovalo 7 delegátů, pro tajnou 2.

 

Výsledky voleb :

 

Starosta okrsku :                                               Radek Harvánek           počet hlasů  9

 

Velitel okrsku :                                                 Pavel Kalina                  počet hlasů  9

 

Předseda revizní komise:                                   Bohumil Klíma            počet hlasů 9

                                                                        

Člen revizní komise :                                        Martin Kulíšek              počet hlasů 9

 

Člen revizní komise                                          Jaroslav Mička              počet hlasů 9

 

Hospodář okrsku:                                             Miroslav Fidrich           počet hlasů 8                   

 

Zástupce starosty:                                            Vladimír Peňáz             počet hlasů 8

 

Jednatel:                                                           Pavel Dvořáček           počet hlasů 8

 

                                                                                                

ad.9)

 V diskusi vystoupil jako první garant okrsku Pavel Štefan, poblahopřál nově zvolenému výboru a všem členům okrsku k novému roku,  podal informaci o tom, že se bude dále soutěžit v klasice. Okrsek Sněžné bude dle všeho opět poslední v bodování okrsků. Dále sdělil informaci, že výkon  SDH Daňkovice nebyl o jeden hlas zvolen sportovním výkonem roku 2014.

 

Vlastimil Kakač.

Zhodnotil akce, které proběhly v loňském roce v rámci oslav 150 let dobrovolného hasičstva. V Přibyslavi byla při této příležitosti odhalena socha sv. Floriána.  Na Pyrocaru se loni účastnilo 41 sborů z okresu Žďár nad Sázavou.  Dále poblahopřál ke zvolení členům výboru okrsku . 29.3. se bude konat ve Žďáru nad Sázavou setkání delegátů SDH Okresu Žďár, na akci by sbory měly přivézt prapory – není povinné.  Registrace sborů dle nového občanského zákoníku, do dvou let by měly být přeregistrovány všechny spolky  u hasičů zatím přeregistrování neproběhlo stálo by cca. 6 mil. korun. Každý sbor musí mít zápis o zvolení starosty a bude nutné mít svolení OÚ, že sbor může sídlit v zbrojnici. Stále se bude soutěžit v klasice, od loňska probíhá nová disciplína, pořadová příprava, pokud ji nezařadí okrsky, na okresu bude vždy. HVP za loňsko bude zisková, sdružení ji nechce propdat jinému vlastníkovi.

 

Ladislav Fajmon

Pozdravil valnou hromadu jménem okrsku Nové Město na Moravě a jménem aktivu zasloužilých hasičů. Poděkoval všem za odváděnou práci a popřál všem pevné zdraví.

 

ad. 10)

 

Vl. Peňáz: není dobré poslouchat, že je okrsek Sněžné poslední v hodnocení okrsků. Proč se nedělají námětová cvičení ?

R. Harvánek : Námětové cvičení proběhlo v Daňkovicích 2011, nový velitel okrsku by měl v tomto směru být aktivnější.

B. Kalina: Každý sbor, který má jednotku a nezasahoval během roku by měl mít cvičení. Nikdo k cvičení nebude nucen ani osočován za neúčast.

 

ad. 11)

 

Usnesení z VVH bylo schváleno v navrženém znění a doplněno o dva body.  Pořádání námětového cvičení a dovolení funkcí ve výboru okrsku.

 

 

 

 

Usnesení z valné hromady okrsku Sněžné konané dne 17. 1. 2015 ve Sněžném

 

 

Výroční valná hromada okrsku Sněžné po vyslechnutí zprávy o činnost a hospodaření za rok 2014, zprávy kontrolní a revizní rady, diskusi a připomínkách přijímá následující usnesení :

 

Valná hromada bere na vědomí :

 

1)      vystoupení hostů

2)      vystoupení jednotlivých zástupců sborů

 

 

Valná hromada schvaluje :

 

1)      Zprávu starosty okrsku

2)      Zprávu velitele okrsku

3)      Zprávu hospodáře okrsku

4)      Zprávu kontrolní a revizní rady

5)      Zprávu o vyúčtování okrskové soutěže konané v roce 2014

 

Valná hromada ukládá :

 

Výboru okrsku:

 

1)      Zajistit kronikáře okrsku za účelem vedení kroniky okrsku

2)      Přenést přes členy výboru na jednotlivé sbory okrsku prosbu o pomoc při vytváření kroniky hlavně z hlediska dodání materiálů

3)      Zajistit zdárný průběh okrskové soutěže v roce 2015

4)      Vyhodnotit diskusi z VVH včetně připomínek a náměty zapracovat do činnosti okrsku

5)      Zajistit účast na shromáždění delegátů sborů okresu Žďár nad Sázavou dne 29.3: 2015 v Domě kultury ve Žďáru nad Sázavou 

6)      Doplnit termíny kulturních akcí pro rok 2015

7)      Ve spolupráci s finančním úřadem vypracovat daňové přiznání  okrsku za rok 2014

8)      Zajistit setkání hasičů seniorů okrsku Sněžné v roce 2015

9)      Zajistit od jednotlivých sborů okrsku příspěvky za účastníky setkání seniorů

10)  Zajistit námětové cvičení pro sbory okrsku

11)  Dovolení do funcí ve výboru okrsku:

strojník: Luboš Neděla

preventista: Karel Štěcha

zástupce velitele: Martin Kulíšek

člen výboru : Rostislav Bukáček

člen výboru : Jaroslav Werner

 

 

Veliteli okrsku :

 

1)      Spolupracovat s jednotlivými veliteli sborů na zkvalitnění, zabezpečení a především provádění odborné přípravy členů zásahových jednotek v obcích a klást důraz na zvyšování akceschopnosti jednotek .

 

Po schválení usnesení starosta okrsku br. Radek Harvánek poděkoval všem kteří pracovali v minulém výboru a požádal nový výbor aby dovolil zbývající funkce ve výboru. Viz. usnesení. V rámci volby navrhl V. Peňáz aby byl zvolen zástupce velitele – zvolen Martin Kulíšek.

 

R. Harvánek: budeme řešit koordinátora pro mládež, který by zajišťoval informace pro sbory, mající mládež?

 

 

 

Ve Sněžném 17. 1. 2015

 

Zapsal:

Pavel Dvořáček

 

Ověřil: 

Zpět

Zápisy z jednání VV 2015

Zápisy z jednání VV 2015

Kontakt

SH ČMS okrsek Sněžné
Sněžné 136
Sněžné
59203

733657842

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode