Zápis č.5/15 ze zasedání VV 24.9.2015

14.01.2016 21:47

                                          

                                                       

                    

                Sbor dobrovolných hasičů okrsku Sněžné

 

 

 

 

Zápis ze zasedání okrsku Sněžné dne 24. 9. 2015 v hasičské zbrojnici ve Sněžném

 

Přítomni členové VV okrsku:

za SDH Daňkovice – Neděla Luboš

za SDH Krátká - Fidrich Miroslav   

za SDH Kuklík – Kalina Pavel, Peňáz Vladimír

za SHD Sněžné – Dvořáček Pavel, Harvánek Radek

za SDH Kadov – Bukáček Rostislav

za SDH Vříšť – Štěcha Karel

 

Nepřítomni členové VV okrsku:

za SDH Krásné – Werner Jaroslav (omluven)

 

 

Přizváni členové Kontrolní a revizní rady

Předseda Kontrolní a revizní rady: Klíma Bohumil  - SDH Líšná

člen Kontrolní a revizní rady: Kulíšek Martin - SDH Daňkovice

 

Nepřítomni členové Kontrolní a revizní rady:

člen Kontrolní a revizní rady:Mička Jaroslav – SDH Spělkov (omluven)

 

 

 

Program:

1.     Zahájení, schválení programu

2.     Kontrola plnění úkolů a usnesení

3.     Informace starosty okrsku

4.     Vyhodnocení námětové cvičení v rámci okrsku

5.     Možnost získání odbornosti Hasič II a III hasičů okrsku

6.     Organizační zajištění konání setkání hasičů seniorů okrsku

7.     Informace od členů VV okrsku

8.     Příprava dalšího zasedání VV okrsku

9.     Závěr jednání

 

 

ad. 1)

 

     Starosta okrsku zahájil jednání, přivítal přítomné. Na základě Prezenční listiny konstatoval, že    

     účast členů VV okrsku je nadpoloviční a tím je zasedání schopné usnášet se

 

     Předložen návrh programu: program byl jednomyslně schválen

    

 

ad. 2)

 

    Splněné úkoly číslo: Zápis č. 1 – 14, Zápis č. 4 - 19

     

    Trvající úkoly číslo: Zápis č. 1 - 5, 13, Zápis č. 3 -18 

 

 

 trvající úkolu č. 5 – zajištění internetový stránek

 

náměstek starosty VV okrsku br. Vl. Peňáz informoval přítomné o posunutí termínu uvedení do provozu internetových stránek.

Termín: zprovoznění stránek nejpozději do konce kalendářního roku 2015.

 

 

trvající úkol č. 14 – zasílání Zápisů na jednotlivé sbory okrsku

         

členové VV okrsku prověří ve svých domovských sborem zájem o zasílání zápisů ze zasedání VV okrsku na domovské sbory. V případě zájmu je nutné požadavky na zasílání zápisů včetně e-mailových adres zaslat jednateli okrsku br. Pavlu Dvořáčkovi na

e-mailovou adresu:  sneznak@seznam.cz

Termín: do příštího zasedání VV okrsku

 

 

trvající úkol č. 18

 

členové VV okrsku znova prověří ve svých domovských sborech zájem jednotlivých členů o získání možnosti odbornosti hasič III a hasič II. V případě dostatečného zájmu zajistí VV okrsku uskutečnění zkoušek v místě okrsku.

Termín: do příštího zasedání VV okrsku  

 

 

ad. 3)

 

-          Starosta okrsku se v krátkosti zmínil o uskutečnění Memoriálu Jana Dřínka v požárním útoku družstev konaném dne 12. září 2015 v ZR. Celkové výsledky byly zaslány jednotlivým členům v elektronické podobě v 38. KT. Starosta okrsku jménem okrsku poblahopřál družstvům žen SHD Daňkovice k druhému místu a družstvu mužů SDH Daňkovice k prvnímu místu v této soutěži. Zároveň sboru SDH Daňkovice poděkoval za vzornou reprezentaci jenem svého sboru, ale i celého okrsku

 

-          Starosta informoval o průběhu oslav výročí 120-ti let založení sboru dobrovolných hasičů v Kadově. Starosta se zúčastnil výroční členské schůze. Na této schůzi byly předány medaile a diplomy jednotlivým členům jako výraz poděkování za jejich aktivní činnost ve sboru. Náměstek starosty se zúčastnil oslavy výročí.

      VV okrsku děkuje sboru SDH Kadov za pozvání na oslavy a ještě dodatečně blahopřeje

     členům k uděleným oceněním a sboru k dosaženému výročí.  

 

  ad. 4)

 

-          Velitel okrsku br. Pavel Kalina provedl vyhodnocení námětového cvičení, které se konalo 5. 6. 2015. Námětem cvičení bylo hledání nezvěstné osoby. Námětové cvičení se uskutečnilo poblíž obce Daňkovice.

 Velitel kladně hodnotil přípravu námětového cvičení a poděkoval všem, kteří se na pří- 

 pravě podíleli. Na základ vyhodnocení splnilo námětové cvičení svůj účel. Záporem byla      

 nedisciplinovanost některých účastníků námětového cvičení. Tento nedostatek bude pro-  

 jednán s veliteli domovských sborů jednotlivých hasičů.

 VV okrsku děkuje všem zúčastněným hasičům za účast  

 

  

 

ad. 5)  

          

-          Tento bod jednání je uveden trvajících úkolech (úkol č. 18). Pouze upřesnění k úkolu   

V případě dostatečného počtu zájemců je možné uskutečnění zkoušek v místě okrsku bez nutností zajíždět do ZR. 

       

 

ad. 6)  

          

-          VV rozhodl o uskutečnění setkání hasičů seniorů okrsku v termínu 7. 11. 2015 od 16.00 hodin. Na základě návrhu náměstka starosty okrsku br. Vl. Peňáze se setkání uskuteční v prostorách hasičské zbrojnice Kuklíku. Technické zabezpečení zajistí náměstek starosty ve spolupráci s domovským sborem SDH Kuklík. Podmínky jsou stejné jako v minulých letech.

Jednatel zajistí zpracování pozvánek – termín do 15. 10. 2015

Starosta okrsku zajistí distribuci na jednotlivé sbory do 18. 10. 2015

Starosta osloví vedení obcí ohledně možného příspěvku na konání akce 

Členové VV okrsku s členy domových sborů zajistí pozvání hasičů seniorů svých sborů.

Moderátorem setkání bude p. František Háněl.

Upřesnění počtu účastníku se proveden na základě informací d jednotlivých členů VV

na zasedání VV okrsku ve čtvrtek 5. 11. 2015

V dalších letech se setkání hasičů seniorů bude postupně uskutečňovat střídavě v prostorách jednotlivých sborů okrsku.     

 

 

ad. 7)   

-          Br. Luboš Neděla ve svém příspěvku kladně vyhodnotil průběh námětového cvičení a v krátkosti se zmínil o průběhu Memoriálu Jana Dřínka

 

-          Br. Rostislav Bukáček ve svém příspěvku seznámil přítomné s průběhem oslav 120. let založení SDH v Kadově

 

ad. 8)   

-          Další zasedání VV okrsku se bude konat 5. 11. 2015 v 18.45 hodin na hasičské zbrojnici ve Sněžném. K tomuto zasedání nebudou zvlášť rozesílány pozvánky

 

 

ad. 9)

 

Starosta okrsku ukončil jednání a poděkoval přítomným za účast.

 

 

 

Zapsal: Pavel Dvořáček

 

Ověřil: Radek Harvánek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpět

Kontakt

SH ČMS okrsek Sněžné
Sněžné 136
Sněžné
59203

733657842

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode